freepay, Freepay, freepay.ir, فری پی, درگاه پرداخت
تبلیغات
فال, فال های وتار, فال وتار, faal, fal, wtaar, faal wtaar
کد خبر: ۴۴۴۳۳۹ ۲۷۳  بازدید برترین ها: می دانیم به چه فکر می کنید. 200 کالری شاید به نظر زیاد نرسد اما با توجه به دستورالعمل های سازمان های سلامت بین المللی، یک مرد بالغ نیاز دارد ...
ادامه مطلب
• اس ام اس رقص sms dance • سر بر شانه خدا بگذار تا قصه عشق را چنان زیبا بخواند که نه از دوزخ بترسی و نه از بهشت به رقص درآیی ! قصه عشق “انسان” بودن ماست • اس ام اس رقص sms ...
ادامه مطلب
کد خبر: ۴۴۸۰۵۳ ۴۲۶  بازدید در زندگی همه ما رخ داده است؛ لحظه ها و اتفاقات کوچکی که شاید بسیار ویژه نباشند، ولی دلچسبی و لذت بخشی آن لحظه ها و اتفاقات بسیار بزرگ است و شیرینی ...
ادامه مطلب
کد خبر: ۳۷۷۷۵۴ ۱۳۱  بازدید در زندگی همه ما رخ داده است؛ لحظه ها و اتفاقات کوچکی که شاید بسیار ویژه نباشند، ولی دلچسبی و لذت بخشی آن لحظه ها و اتفاقات بسیار بزرگ است و شیرینی ...
ادامه مطلب
کد خبر: ۳۷۷۷۵۴ ۱۳۰  بازدید در زندگی همه ما رخ داده است؛ لحظه ها و اتفاقات کوچکی که شاید بسیار ویژه نباشند، ولی دلچسبی و لذت بخشی آن لحظه ها و اتفاقات بسیار بزرگ است و شیرینی ...
ادامه مطلب
کد خبر: ۴۳۹۳۲۵ ۵۴۳  بازدید در زندگی همه ما رخ داده است؛ لحظه ها و اتفاقات کوچکی که شاید بسیار ویژه نباشند، ولی دلچسبی و لذت بخشی آن لحظه ها و اتفاقات بسیار بزرگ است و شیرینی ...
ادامه مطلب
کد خبر: ۴۳۹۳۲۵ ۵۴۱  بازدید در زندگی همه ما رخ داده است؛ لحظه ها و اتفاقات کوچکی که شاید بسیار ویژه نباشند، ولی دلچسبی و لذت بخشی آن لحظه ها و اتفاقات بسیار بزرگ است و شیرینی ...
ادامه مطلب
کد خبر: ۳۹۸۳۴۰ ۴۹  بازدید در زندگی همه ما رخ داده است؛ لحظه ها و اتفاقات کوچکی که شاید بسیار ویژه نباشند، ولی دلچسبی و لذت بخشی آن لحظه ها و اتفاقات بسیار بزرگ است و شیرینی ...
ادامه مطلب
کد خبر: ۴۳۱۰۴۱ ۱۸۲  بازدید در زندگی همه ما رخ داده است؛ لحظه ها و اتفاقات کوچکی که شاید بسیار ویژه نباشند، ولی دلچسبی و لذت بخشی آن لحظه ها و اتفاقات بسیار بزرگ است و شیرینی ...
ادامه مطلب
کد خبر: ۳۸۹۹۵۹ ۸۴  بازدید در زندگی همه ما رخ داده است؛ لحظه ها و اتفاقات کوچکی که شاید بسیار ویژه نباشند، ولی دلچسبی و لذت بخشی آن لحظه ها و اتفاقات بسیار بزرگ است و شیرینی ...
ادامه مطلب
کد خبر: ۴۳۴۶۷۲ ۳۲۷  بازدید در زندگی همه ما رخ داده است؛ لحظه ها و اتفاقات کوچکی که شاید بسیار ویژه نباشند، ولی دلچسبی و لذت بخشی آن لحظه ها و اتفاقات بسیار بزرگ است و شیرینی ...
ادامه مطلب
کد خبر: ۳۸۹۹۵۹ ۸۵  بازدید در زندگی همه ما رخ داده است؛ لحظه ها و اتفاقات کوچکی که شاید بسیار ویژه نباشند، ولی دلچسبی و لذت بخشی آن لحظه ها و اتفاقات بسیار بزرگ است و شیرینی ...
ادامه مطلب
کد خبر: ۳۸۶۰۱۵ ۱۳۳  بازدید در زندگی همه ما رخ داده است؛ لحظه ها و اتفاقات کوچکی که شاید بسیار ویژه نباشند، ولی دلچسبی و لذت بخشی آن لحظه ها و اتفاقات بسیار بزرگ است و شیرینی ...
ادامه مطلب
کد خبر: ۳۸۱۹۱۶ ۵۹  بازدید در زندگی همه ما رخ داده است؛ لحظه ها و اتفاقات کوچکی که شاید بسیار ویژه نباشند، ولی دلچسبی و لذت بخشی آن لحظه ها و اتفاقات بسیار بزرگ است و شیرینی ...
ادامه مطلب
کد خبر: ۴۳۴۶۷۲ ۳۲۲  بازدید در زندگی همه ما رخ داده است؛ لحظه ها و اتفاقات کوچکی که شاید بسیار ویژه نباشند، ولی دلچسبی و لذت بخشی آن لحظه ها و اتفاقات بسیار بزرگ است و شیرینی ...
ادامه مطلب
کد خبر: ۳۹۴۱۱۴ ۳۱  بازدید در زندگی همه ما رخ داده است؛ لحظه ها و اتفاقات کوچکی که شاید بسیار ویژه نباشند، ولی دلچسبی و لذت بخشی آن لحظه ها و اتفاقات بسیار بزرگ است و شیرینی ...
ادامه مطلب
کد خبر: ۳۷۳۹۱۷ ۱۲۸۱  بازدید در زندگی همه ما رخ داده است؛ لحظه ها و اتفاقات کوچکی که شاید بسیار ویژه نباشند، ولی دلچسبی و لذت بخشی آن لحظه ها و اتفاقات بسیار بزرگ است و شیرینی ...
ادامه مطلب
کد خبر: ۴۲۲۷۲۴ ۱۲۱۶  بازدید در زندگی همه ما رخ داده است؛ لحظه ها و اتفاقات کوچکی که شاید بسیار ویژه نباشند، ولی دلچسبی و لذت بخشی آن لحظه ها و اتفاقات بسیار بزرگ است و شیرینی ...
ادامه مطلب
کد خبر: ۴۴۳۲۴۸ ۱۳۸  بازدید در زندگی همه ما رخ داده است؛ لحظه ها و اتفاقات کوچکی که شاید بسیار ویژه نباشند، ولی دلچسبی و لذت بخشی آن لحظه ها و اتفاقات بسیار بزرگ است و شیرینی ...
ادامه مطلب
کد خبر: ۴۰۲۲۷۷ ۳۶  بازدید در زندگی همه ما رخ داده است؛ لحظه ها و اتفاقات کوچکی که شاید بسیار ویژه نباشند، ولی دلچسبی و لذت بخشی آن لحظه ها و اتفاقات بسیار بزرگ است و شیرینی ...
ادامه مطلب
کد خبر: ۴۲۶۴۷۶ ۱۸۵۸  بازدید در زندگی همه ما رخ داده است؛ لحظه ها و اتفاقات کوچکی که شاید بسیار ویژه نباشند، ولی دلچسبی و لذت بخشی آن لحظه ها و اتفاقات بسیار بزرگ است و شیرینی ...
ادامه مطلب
کد خبر: ۴۰۵۲۸۳ ۳۶  بازدید در زندگی همه ما رخ داده است؛ لحظه ها و اتفاقات کوچکی که شاید بسیار ویژه نباشند، ولی دلچسبی و لذت بخشی آن لحظه ها و اتفاقات بسیار بزرگ است و شیرینی ...
ادامه مطلب
برخی از مشاوره‌های چند روز اخیر مرا به فکر انداخت که توجیه دانش‌آموز در زمینه‌ی روش‌ها و هدف‌گذاری‌ها ضروری است. در لابه‌لای صحبت‌ها متوجه شدم اکثر دانش‌آموزان پیشرفت خود را صرفاً در افزایش تراز و ...
ادامه مطلب
کد خبر: ۴۳۲۲۲۱ ۱۱۲  بازدید برترین ها: سال هاست که مردم جهان زندگی روزمره ی خود را با پدیده ای به نام فوتبال عجین شده می بینند. فوتبالی که قدرت رقم زدن شادی و ناراحتی هر کسی را ...
ادامه مطلب
کد خبر: ۳۸۳۳۹۰ ۱۰۵  بازدید برترین ها: سال هاست که مردم جهان زندگی روزمره ی خود را با پدیده ای به نام فوتبال عجین شده می بینند. فوتبالی که قدرت رقم زدن شادی و ناراحتی هر کسی را ...
ادامه مطلب
کد خبر: ۴۰۷۰۴۷ ۶۳  بازدید برترین ها: سال هاست که مردم جهان زندگی روزمره ی خود را با پدیده ای به نام فوتبال عجین شده می بینند. فوتبالی که قدرت رقم زدن شادی و ناراحتی هر کسی را ...
ادامه مطلب
کد خبر: ۳۷۵۴۶۷ ۵۸  بازدید برترین ها: سال هاست که مردم جهان زندگی روزمره ی خود را با پدیده ای به نام فوتبال عجین شده می بینند. فوتبالی که قدرت رقم زدن شادی و ناراحتی هر کسی را ...
ادامه مطلب
کد خبر: ۳۹۵۴۶۵ ۵۴  بازدید برترین ها: سال هاست که مردم جهان زندگی روزمره ی خود را با پدیده ای به نام فوتبال عجین شده می بینند. فوتبالی که قدرت رقم زدن شادی و ناراحتی هر کسی را ...
ادامه مطلب
کد خبر: ۴۲۸۴۱۹ ۵۸  بازدید برترین ها: سال هاست که مردم جهان زندگی روزمره ی خود را با پدیده ای به نام فوتبال عجین شده می بینند. فوتبالی که قدرت رقم زدن شادی و ناراحتی هر کسی را ...
ادامه مطلب
کد خبر: ۳۸۷۲۹۹ ۲۷  بازدید برترین ها: سال هاست که مردم جهان زندگی روزمره ی خود را با پدیده ای به نام فوتبال عجین شده می بینند. فوتبالی که قدرت رقم زدن شادی و ناراحتی هر کسی را ...
ادامه مطلب
کد خبر: ۳۸۷۲۹۹ ۲۶  بازدید برترین ها: سال هاست که مردم جهان زندگی روزمره ی خود را با پدیده ای به نام فوتبال عجین شده می بینند. فوتبالی که قدرت رقم زدن شادی و ناراحتی هر کسی را ...
ادامه مطلب
کد خبر: ۴۲۰۱۵۵ ۳۶۴  بازدید برترین ها: سال هاست که مردم جهان زندگی روزمره ی خود را با پدیده ای به نام فوتبال عجین شده می بینند. فوتبالی که قدرت رقم زدن شادی و ناراحتی هر کسی را ...
ادامه مطلب
کد خبر: ۳۷۹۳۷۲ ۱۲۱۳  بازدید برترین ها: سال هاست که مردم جهان زندگی روزمره ی خود را با پدیده ای به نام فوتبال عجین شده می بینند. فوتبالی که قدرت رقم زدن شادی و ناراحتی هر کسی را ...
ادامه مطلب
کد خبر: ۴۲۴۴۹۰ ۱۲۴۳  بازدید برترین ها: سال هاست که مردم جهان زندگی روزمره ی خود را با پدیده ای به نام فوتبال عجین شده می بینند. فوتبالی که قدرت رقم زدن شادی و ناراحتی هر کسی را ...
ادامه مطلب
کد خبر: ۳۷۱۳۰۳ ۱۳۲۵  بازدید برترین ها: سال هاست که مردم جهان زندگی روزمره ی خود را با پدیده ای به نام فوتبال عجین شده می بینند. فوتبالی که قدرت رقم زدن شادی و ناراحتی هر کسی را ...
ادامه مطلب
کد خبر: ۴۴۹۹۰۱ ۳۵۶  بازدید برترین ها: سال هاست که مردم جهان زندگی روزمره ی خود را با پدیده ای به نام فوتبال عجین شده می بینند. فوتبالی که قدرت رقم زدن شادی و ناراحتی هر کسی را ...
ادامه مطلب
کد خبر: ۴۴۱۲۳۴ ۲۴۷  بازدید برترین ها: سال هاست که مردم جهان زندگی روزمره ی خود را با پدیده ای به نام فوتبال عجین شده می بینند. فوتبالی که قدرت رقم زدن شادی و ناراحتی هر کسی را ...
ادامه مطلب
کد خبر: ۴۴۵۳۶۲ ۷۱  بازدید برترین ها: سال هاست که مردم جهان زندگی روزمره ی خود را با پدیده ای به نام فوتبال عجین شده می بینند. فوتبالی که قدرت رقم زدن شادی و ناراحتی هر کسی را ...
ادامه مطلب
کد خبر: ۴۳۶۵۰۸ ۴۱۶  بازدید برترین ها: سال هاست که مردم جهان زندگی روزمره ی خود را با پدیده ای به نام فوتبال عجین شده می بینند. فوتبالی که قدرت رقم زدن شادی و ناراحتی هر کسی را ...
ادامه مطلب
Mayer جزء مدیران رده‌بالای گوگل بود و می‌توان آن را در سطح مدیرعامل سابق این شرکت یعنی اریک اشمیت و یا موسسان گوگل یعنی Page و Brin دانست. سال گذشته زمانی که Page سمت مدیرعاملی ...
ادامه مطلب
بازیابی یعنی امتحان گرفتن بعد از یک بار مطالعه‌ی دقیق. در این روش مطالعه‌ی شما به گونه‌ای است که بعد از یک بار مطالعه‌ی کامل و دقیق، یعنی (مفهومی خواندن) به جای آن‌که دو یا ...
ادامه مطلب
فردا (سه‌شنبه) در حالی تیم ملی ایران در ورزشگاه آزادی میزبان رقیب دیرینه یعنی کره‌جنوبی در ساعت 18 و 15 دقیقه است که ازبکستان،‌ چین، قطر و سوریه، رقبای دیگر همگروهی تیم کارلوس کی‌روش به ...
ادامه مطلب
آقای وزیر، «قیمت واقعی» یعنی چه؟ ...
ادامه مطلب
ماه مهر با برگ‌های زرد پاییزی آمد تا مدرسه را از سر بگیرد و آموزش را از نو آغاز کند. نکته‌ی شگفت‌انگیزی در این تولد دوباره است که پاییز طبیعت، بهار آموزش است. بهار یعنی ...
ادامه مطلب
عکس نوشته های زیبا برای متولدین خرداد - یه خردادی یعنی ... عکس نوشته های متولدین خرداد – یه خردادی یعنی … تو این پست عکس نوشته ای داریم برای متولدین خرداد ماه عکس نوشته هایی مثل یه ...
ادامه مطلب
گزارش‌های غیررسمی نیز از فروش جهانی 10 میلیون دستگاه برای گلکسی نوت 2 از زمان عرضه تا به امروز خبر می‌دهند. یعنی گلکسی نوت 2 در حدود 4 تا 5 ماه توانسته فروش معادل 10 ...
ادامه مطلب
پیامبر اکرم (ص) در حدیثی گهربار ‌فرمودند: «قیّد العلم بالکتابه»؛ یعنی علم را با نوشتن به زنجیر بکشید (در اختیار بگیرید.) (بحارالانوار، ج 58، ص 124) فرهنگ و عادت خوبِ نوشتن را در خودتان نهادینه کنید. ...
ادامه مطلب
تیم‌های ورزشی قبل از مسابقات اصلی سعی می‌کنند با تشکیل اردوهایی شرایط خود را برای رویارویی با رقبا بهبود بخشند. آن‌چه طی اردوها اهمیت دارد، ادامه‌ی تمرین‌های معمول به ‌علاوه‌ی جبران دقیق‌تر اشکالات است. از ...
ادامه مطلب
سردار شیرازی در مراسم رونمایی از دستاوردهای بسیج؛رییس دفتر نظامی فرمانده معظم کل قوا گفت: همیشه باید از ظرفیت بسیج در همه عرصه‌ها استفاده کرد. به گزارش حوزه دفاعی امنیتی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ سردار ...
ادامه مطلب
30 سال پیش در چنین روزی یعنی 6 جوئن 1984 یکی از پر فروشترین بازی‌های رایانه‌ای یعنی بازی تتریس (Tetris) منتشر گردید. این بازی توسط برنامه‌نویس روس، الکسی پاژینتوف طراحی شده بود و به عنوان ...
ادامه مطلب
آخرین مطالب
تبلیغات
آمار وتار
  • تعداد مطالب : ۱۳۹۳۱۱
  • تعداد نظرات : ۹۷۹۳
  • تعداد حاضران : ۲۳۵
  • آخرین بروزرسانی : ۴ ماه پيش
تبلیغات
آخرین جستجوها